Obchodní podmínky

MGA ENTERTAINMENT, INC. („MGA“) PODMÍNKY POUŽITÍ
Datum: 23. května 2018

Vítejte v online službách provozovaných společností MGA Entertainment, Inc. („MGA“). MGA Entertainment poskytuje naši rodinu online služeb včetně aplikací mobilních zařízení jako službu našim zákazníkům („Aplikace“ a „Stránky“). MGA a její dceřiné společnosti, včetně The Little Tikes Company, a její přidružené společnosti oceňují váš zájem o naši společnost a vaši návštěvu těchto Stránek nebo použití našich aplikací. Následující podmínky použití („Podmínky“) stanoví základní pravidla, kterými se řídí vaše používání těchto Stránek a našich Aplikací.

1. Úvod

PŘED POUŽITÍM TÉTO ONLINE SLUŽBY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ. ŘÍDÍ VAŠE POUŽÍVÁNÍ TÉTO ONLINE SLUŽBY. POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI UVEDENÝMI NÍŽE, NEMŮŽETE TUTO ONLINE SLUŽBU POUŽÍVAT. Používáním těchto Stránek nebo Aplikace potvrzujete znalost, porozumění a přijetí těchto Podmínek a souhlas s těmito Podmínkami. MGA může podle potřeby tyto Podmínky měnit, upravovat, mazat, revidovat nebo aktualizovat bez předchozího upozornění, a používáním těchto Stránek nebo Aplikace po jakýchkoli změnách, úpravách, mazáních, revizích nebo aktualizacích zveřejněných na Stránkách nebo přístupných prostřednictvím Aplikace potvrzujete souhlas s dodržováním zveřejněných Podmínek.

Na jiné služby MGA se mohou vztahovat další podmínky, např. dohody s poskytovateli služeb třetích stran nebo pravidla pro loterie a soutěže, nákupy, služby nebo jiné online aktivity („Další služby“). Podobně mohou další podmínky zahrnovat i přístup k určitému obsahu nebo softwaru přístupnému prostřednictvím webových stránek MGA nebo [zařízení se systémem Apple iOS, Google Android nebo Microsoft Windows]. Tyto „dodatečné“ podmínky vám budou sděleny v souvislosti s těmito Dalšími službami. Všechny dodatečné podmínky, které doplňují tyto Podmínky, budou mít v případě konfliktu přednost před těmito Podmínkami. Pokud přistupujete k obsahu MGA pomocí zařízení se systémem Apple iOS, Google Android nebo Microsoft Windows, souhlasíte s tím, že váš přístup ke službám MGA používajícím tato zařízení bude rovněž podléhat podmínkám používání uvedeným v příslušných smluvních podmínkách třetích stran.

VEŠKERÉ SPORY MEZI VÁMI A MGA MUSÍ BÝT VYŘEŠENY INDIVIDUÁLNÍM ZÁVAZNÝM ROZHODČÍM ŘÍZENÍM. PŘEČTĚTE SI PROSÍM USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH, JELIKOŽ MÁ VLIV NA VAŠE PRÁVA PODLE TÉTO SMLOUVY.

MGA může tuto smlouvu s vámi okamžitě ukončit (včetně vašeho přístupu na Stránky MGA), pokud porušíte jakékoli ustanovení těchto Podmínek.

2. Ochranné známky

Ochranné známky, obchodní názvy, obchodní oděvy, loga a servisní značky (společně dále jen „Ochranné známky“) zobrazené na těchto Stránkách nebo v Aplikaci jsou registrované a/nebo neregistrované Ochranné známky společnosti MGA a takových třetích stran, které mohou zobrazené Ochranné známky vlastnit. Nic, co obsahují tyto Stránky nebo Podmínky, vám neuděluje, ať už implicitně nebo jinak, jakoukoli licenci nebo právo používat jakékoli Ochranné známky zobrazené na těchto Stránkách nebo v Aplikaci bez písemného souhlasu společnosti MGA nebo takové třetí strany, která může zobrazené Ochranné známky vlastnit.

3. Obsah Stránek a autorská práva

Text, Ochranné známky, loga, obrázky, grafika, fotografie, video soubory, znaky, animace, funkčnost aplikace, přepisy chatu nebo jakákoli jiná digitální média a jejich uspořádání na těchto Stránkách nebo v Aplikaci („Obsah“) jsou chráněny patentem, autorskými právy, ochrannou známkou a ochranou duševního vlastnictví. Obsah nesmí být kopírován pro komerční použití nebo distribuci, ani nesmí být upravován, zpracováván nebo umisťován na jiné webové stránky. Přístup k Aplikaci a/nebo používání těchto Stránek je určeno výhradně pro váš nákup produktů MGA pro osobní použití, informace, vzdělávání, zábavu a komunikaci s MGA. Obsah těchto Stránek nebo Aplikace si můžete stáhnout, kopírovat nebo vytisknout pouze pro osobní nekomerční použití. V důsledku jakéhokoli přístupu, stahování, kopírování, tisku nebo použití Aplikace nebo těchto Stránek na vás nebude převedeno žádné právo, oprávnění ani podíl na nic z Obsahu těchto Stránek nebo Aplikace. Veškeré znaky společnosti MGA, související položky a účty vytvořené nebo použité na Stránkách nebo v Aplikaci společnosti MGA jsou a zůstávají majetkem společnosti MGA nebo jejích poskytovatelů licence a nemohou být prodány, licencovány, postoupeny, převedeny ani zapůjčeny třetím stranám.

4. Komentáře uživatelů a další příspěvky

MGA nabízí uživatelům příležitost komunikovat s těmito Stránkami, a tím je povoleno zasílat MGA vaše komentáře a nevyžádané kreativní nebo originální koncepty, nápady, materiály nebo produkty, důvěrné či vlastnické informace, apod. („Příspěvky“). MGA není povinna vaše Příspěvky používat nebo kompenzovat. MGA nebude na vaše Příspěvky reagovat, vaše Příspěvky vám nebudou vráceny a nebude s nimi zacházeno jako s důvěrnými informacemi.

5. Licence k použití Příspěvků

Pokud není v jakýchkoli dalších podmínkách (jako jsou oficiální pravidla pro soutěže nebo loterie), které rovněž upravují Příspěvky, stanoveno jinak, udělujete MGA nevýhradní, neomezenou, bezpodmínečnou, celosvětovou, neodvolatelnou, trvalou a bezplatnou licenci a právo používat, kopírovat, zaznamenávat, distribuovat, reprodukovat, zveřejňovat, prodávat, přeprodávat, sublicencovat (prostřednictvím více úrovní), zobrazovat, veřejně předvádět, přenášet, publikovat, vysílat, překládat a jinak používat jakýmkoli právním způsobem vaše Příspěvky, a vytvářet z nich odvozená díla, a to celé nebo jakékoli jejich části (a jejich odvozená díla), pro jakýkoli účel ve všech formátech, na jakémkoli médiu, v jakémkoli softwaru, vzorci nebo médiu nyní známém či později vyvinutém, nebo jejich prostřednictvím, a pomocí jakékoli technologie nebo zařízení, které jsou nyní známé nebo budou později vyvinuté, a Příspěvky inzerovat, prodávat a propagovat. Vámi přidělená práva zahrnují bez omezení právo konfigurovat, hostovat, indexovat, ukládat do mezipaměti, archivovat, ukládat, digitalizovat, komprimovat, optimalizovat, upravovat, přeformátovat, editovat, přizpůsobit, publikovat ve vyhledávacím formátu a odstranit Příspěvky nebo je kombinovat s jinými materiály, používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v jakémkoli Příspěvku pro jakékoli účely, mimo jiné včetně vývoje, výroby a marketingu produktů a/nebo služeb. Pokud váš Příspěvek obsahuje fotografie, digitální nebo video snímky, které zobrazují dítě, prohlašujete, že k poskytnutí fotografie, digitálního nebo video snímku máte písemné svolení rodiče nebo zákonného zástupce dítěte. Za účelem dalšího uplatňování práv a licence, kterou udělujete společnosti MGA na vaše Příspěvky, rovněž udělujete společnosti MGA bezpodmínečné, trvalé a neodvolatelné právo používat a využívat vaše jméno, osobu a podobu v souvislosti s jakýmkoli Příspěvkem. S výjimkou případů zakázaných zákonem se vzdáváte jakýchkoli morálních práv (včetně osobnostního autorského práva), která můžete mít v jakémkoli Příspěvku, i když je změněn způsobem, který pro vás není přijatelný. Neodvolatelně a v plném rozsahu souhlasíte s tím, že tato práva (pokud existují) nebudete vykonávat způsobem, který by bránil výkonu práv udělených touto licencí.

6. Vyloučení souhlasu nebo odpovědnosti za Obsah vytvořený uživateli nebo třetí stranou

Ačkoli na těchto Stránkách mohou být zveřejněny Příspěvky vytvořené třetími stranami nebo uživateli, zveřejnění těchto Příspěvků nevyjadřuje souhlas společnosti MGA s těmito Příspěvky. MGA neodpovídá za žádné nároky, mimo jiné včetně ztráty nebo poškození skutečného, hmotného nebo duševního vlastnictví, porušení ochrany osobních údajů nebo práv na ochranu osobních údajů, skutečných, následných nebo represivních škod, zranění osob nebo neoprávněné smrti v souvislosti s Příspěvky vytvořenými třetí stranou nebo uživateli.

7. Odkazy třetích stran

Odkazy třetích stran na tyto Stránky vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které nejsou spojeny se společností MGA a které mohou být umístěny v různých zemích. Tyto webové stránky a produkty prodávané na těchto webech pravděpodobně podléhají regulačním předpisům nebo požadavkům na bezpečnost produktů země původu. Na informace, které sdílíte nebo poskytujete prostřednictvím webových stránek třetích stran, se dále budou vztahovat odlišné zásady ochrany osobních údajů a podmínky použití. Společnost MGA neodpovídá za žádné škody ani újmy související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýmikoli jinými transakcemi („Produkty třetích stran“) provedených v souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami třetích stran. Než provedete jakoukoli transakci, pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

8. Autorská práva, DMCA a správa digitálních práv

V souladu s našimi právy podle zákona DMCA (Digital Millennium Copyright Act) („DMCA“), 17 U.S.C. § 512, jsme určili agenta pro ochranu autorských práv k přijímání oznámení o porušení autorských práv pro stížnosti na porušení týkající se materiálů nalezených na těchto Stránkách. Naším autorským agentem je vedoucí právního oddělení (General Counsel) společnosti MGA, který je k dispozici na adrese: MGA Entertainment, Inc. 16300 Roscoe Boulevard, Suite 150, Van Nuys, CA 91406, tel: 818-894-2525, e-mail: privacy@mgae.com.

9. Oznámení o porušení zákona DMCA

Aby bylo vaše oznámení o porušení účinné, musí obsahovat:

 1. fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem držitele výlučného práva, které bylo údajně porušeno;
 2. označení díla, na které se vztahuje autorské právo, které bylo údajně porušeno, nebo pokud se jedno oznámení týká několika děl chráněných autorskými právy na jediném online webu, reprezentativní seznam těchto děl na daném webu;
 3. označení materiálu nebo obsahu, který údajně porušuje autorská práva, nebo je předmětem činnosti porušující autorské právo, a který má být odebrán či k němuž má být zakázán přístup, a informace přiměřeně postačující k tomu, abychom mohli tento materiál vyhledat;
 4. informace přiměřeně postačující k tomu, abychom mohli kontaktovat poškozenou stranu, včetně adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy, na kterých lze poškozenou stranu kontaktovat;
 5. následující prohlášení: „V dobré víře se domnívám, že použití materiálu způsobem, na který je podána stížnost, nebylo schváleno držitelem autorského práva nebo jeho zástupcem, ani není v souladu se zákonem“; a
 6. následující prohlášení: „Informace v tomto oznámení jsou přesné a pod hrozbou postihu za křivé svědectví přísahám, že jsem držitelem autorského práva nebo že jsem oprávněn jednat jménem držitele výlučného práva, které bylo údajně porušeno.“

Po obdržení písemného oznámení obsahujícího informace uvedené v bodech 1 až 6 výše:

 1. MGA odstraní nebo zakáže přístup k obsahu, který údajně porušuje autorská práva;
 2. MGA zašle písemné oznámení údajnému porušovateli; a
 3. MGA podnikne přiměřené kroky k okamžitému oznámení údajnému porušovateli, že jsme obsah odstranili nebo k němu zakázali přístup.

Protioznámení o porušení zákona DMCA

Podle zákona DMCA bude mít údajný porušovatel poté, co obdrží oznámení o porušení od MGA, možnost společnosti MGA odpovědět prostřednictvím protioznámení („Protioznámení“). Aby bylo účinné, musí být Protioznámení ve formě písemné zprávy doručené agentovi autorských práv společnosti MGA a musí obsahovat následující:

 1. fyzický nebo elektronický podpis údajného porušovatele;
 2. označení materiálu, který byl odstraněn nebo ke kterému byl zakázán přístup, a místa, kde se materiál před odstraněním nebo zakázáním přístup vyskytoval;
 3. následující prohlášení: „Pod hrozbou postihu za křivé svědectví přísahám, že se v dobré víře domnívám, že výše uvedený materiál byl odstraněn nebo k němu byl odepřen přístup v důsledku omylu nebo chybného označení materiálu, který má být odstraněn nebo k němuž má být odepřen přístup“; a
 4. jméno, adresa a telefonní číslo údajného porušovatele a prohlášení, že údajný porušovatel souhlasí s jurisdikcí federálního okresního soudu pro soudní obvod, pod který spadá adresa údajného porušovatele, nebo pokud je adresa údajného porušovatele mimo Spojené státy nebo jakýkoli soudní obvod, ve kterém lze nalézt MGA, že údajný porušovatel přijme doručení procesu od osoby, která předložila oznámení, nebo od jejího zástupce.

Poté, co agent pro ochranu autorských práv obdrží protioznámení obsahující informace uvedené v bodech 1 až 4 výše, DMCA stanoví, zda odstraněný materiál bude obnoven nebo k němu bude opět povolen přístup, a tento požadavek splníme v souladu se zákonem, pokud určený zástupce neobdržel oznámení od původní poškozené strany, že byla podána žaloba směřující k soudnímu příkazu, který by údajnému porušovateli bránil v účasti na protiprávní činnosti týkající se materiálu v naší síti.

Je zakázáno obcházet nebo deaktivovat jakýkoli systém ochrany obsahu nebo technologii správy digitálních práv, která se používá k ochraně služeb MGA nebo třetích stran. Nesmíte dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat ani jinak redukovat žádné technologie MGA nebo obsah na formu čitelnou člověkem, odstranit identifikační, autorská nebo jiná upozornění, nebo navštěvovat či používat jakékoli funkce Stránek nebo Aplikace nezákonným či neoprávněným způsobem nebo způsobem, který znamená neoprávněné spojení s našimi produkty, službami nebo značkami. Nesmíte navštěvovat ani používat žádné služby MGA v rozporu s předpisy USA o kontrole vývozu. Zakoupením služeb, obsahu nebo softwaru prostřednictvím Stránek nebo Aplikace společnosti MGA prohlašujete a potvrzujete, že váš přístup ke službám a obsahu nebo softwaru a jejich používání budou v souladu s těmito předpisy. Přijali jsme a implementovali zásady, které za vhodných okolností umožňují ukončení účtů uživatelů, kteří opakovaně porušují autorská práva. Kromě toho můžeme pozastavit nebo ukončit váš účet a vaši schopnost využívat služby MGA, pokud se účastníte nezákonného jednání nebo ho podporujete, nebo pokud nedodržíte tyto Podmínky či jakékoli další podmínky.

10. Zakázaná použití

Kromě jiných zákazů uvedených v těchto Podmínkách je zakázáno používat Stránky, Aplikaci nebo jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; b) k vybízení ostatních k provedení nebo účasti na jakýchkoli protiprávních činech; (c) k porušování jakýchkoli mezinárodních, národních nebo místních předpisů, pravidel, zákonů a nařízení; (d) k porušování našich práv duševního vlastnictví nebo práv duševního vlastnictví ostatních; e) k obtěžování, zneužívání, urážení, poškozování, hanobení, pomlouvání, znevažování, zastrašování nebo diskriminaci na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnicity, rasy, věku, národnostního původu nebo zdravotního postižení; f) k předkládání nepravdivých nebo zavádějících informací; (g) k odesílání nebo přenášení virů nebo jakýchkoli jiných typů škodlivého kódu, který by mohl být použit jakýmkoli způsobem k ovlivnění funkčnosti nebo provozu těchto Stránek nebo Aplikace, jiných webových stránek nebo internetu; h) k shromažďování nebo sledování osobních údajů jiných uživatelů; (i) ke spamu, posílání e-mailových bomb, phishingu, sledování, pharmingu, pretextingu, spideringu, web crawlingu, používání podvodných kódů či programů nebo scrapingu; j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) k narušování či obcházení bezpečnostních funkcí těchto Stránek nebo Aplikace, jiných webů, aplikací nebo internetu, mimo jiné včetně účtů a přístupů chráněných heslem. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání těchto Stránek nebo Aplikace z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

MGA si vyhrazuje právo, nikoli však povinnost, protokolovat, upravovat, monitorovat, zveřejňovat, odebírat, kontrolovat, prošetřovat, ukládat a sledovat („Vyšetřování dodržování předpisů“) Příspěvky nebo komunikaci odesílanou prostřednictvím služeb MGA, kdykoli a z jakéhokoli důvodu, včetně zajištění toho, aby Příspěvky nebo komunikace byly v souladu s těmito Podmínkami. Tato Vyšetřování dodržování předpisů mohou probíhat bez předchozího upozornění. Společnost MGA nezodpovídá za názory, stanoviska, rady nebo doporučení zveřejněná nebo zaslaná uživateli, neschvaluje je ani se za ně nezaručuje.

11. Registrace, předplatné, účty a hesla

Některé služby MGA povolují nebo vyžadují, abyste si vytvořili účet pro účast v dalších zábavních službách. Registrací pro tyto služby souhlasíte s poskytováním přesných, úplných a aktuálních údajů, včetně data narození, platebních údajů a kontaktních údajů pro oznámení. Souhlasíte s tím, že nebudete předstírat svoji identitu nebo nepravdivě uvádět spojení s jakoukoli osobou nebo subjektem, včetně použití uživatelského jména, hesla nebo informací o účtu jiné osoby nebo jména či podobnosti s jinou osobou, ani neposkytnete nepravdivé údaje pro rodiče nebo zákonného zástupce. Souhlasíte s tím, že můžeme podniknout kroky k ověření správnosti údajů, které poskytnete, včetně kontaktních informací pro rodiče nebo zákonného zástupce. MGA si vyhrazuje právo omezit nebo zakázat uživatelská jména, která jsou nevhodná nebo porušují podmínky. Pokud se stanete předplatitelem, souhlasíte s tím, že uhradíte veškeré poplatky za předplatné, které vám vzniknou, včetně všech příslušných povinností a daní, které mohou být uloženy zákonem.

Jste zodpovědní za osobní ochranu a bezpečnost jakéhokoli hesla nebo uživatelského jména, které můžete používat pro přístup na tyto Stránky nebo do Aplikace. Jste zodpovědní za veškeré přímé nebo nepřímé škody a za veškerou činnost prováděnou na těchto Stránkách, kterou lze zpětně spojit s vaším uživatelským jménem nebo heslem. Jste povinni okamžitě nahlásit společnosti MGA ztracené nebo odcizené heslo nebo uživatelské jméno.

12. Aktualizace Stránek a Aplikace

Společnost MGA se nezavazuje k žádné povinnosti aktualizovat, měnit nebo objasňovat informace na těchto Stránkách nebo v Aplikaci včetně informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Na těchto Stránkách nebo v Aplikaci by nemělo být použito žádné konkrétní datum aktualizace nebo obnovy, které by naznačovalo, že veškeré informace na těchto Stránkách nebo v Aplikaci byly změněny nebo aktualizovány. Při kontrole informací na těchto Stránkách nebo v Aplikaci mějte na paměti, že tyto informace nemusí být úplné. Navíc následné události nebo změny okolností mohou způsobit, že stávající informace na těchto Stránkách budou nepřesné nebo neúplné.

Informace na těchto Stránkách nebo v Aplikaci mohou občas obsahovat chyby, včetně typografických chyb, nepřesností nebo opomenutí souvisejících s dostupností produktu, zvláštními nabídkami, propagacemi produktů, informacemi o cenách, popisy produktů nebo přepravními poplatky a dobou přepravy. Společnost MGA si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace na těchto Stránkách nebo v Aplikaci nepřesné (a to i po odeslání objednávky).

13. Informace o produktu a cenách

Účelem těchto Stránek, Aplikace, Obsahu, informací o produktu a všech produktů prodávaných prostřednictvím těchto Stránek v povolených jurisdikcích je zajistit soulad s americkými zákony a předpisy. Některé produkty nelze dodávat do určitých jurisdikcí. Pokud jste uživatelem mimo USA, upozorňujeme, že jiné země mohou mít zákony, regulační požadavky a požadavky na bezpečnost produktů, které se liší od těch v USA.

MGA reserves the right, but is not obligated, to limit the sales of its products or services to any person, geographic region or jurisdiction. We may exercise this right on a case-by-case basis. We reserve the right to limit the quantities of any products or services that we offer. All descriptions of products or product pricing are subject to change at any time without notice at the sole discretion of MGA. MGA reserves the right to discontinue any product at any time. Any offer for any product or service made on this Site or App is void where prohibited.

14. Zásady srovnávání cen.

Little-tikes.cz nesrovnává ceny s žádným z našich online konkurentů nebo maloobchodních partnerů.

15. Omezení odpovědnosti

POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK SOUHLASÍTE, (1) ŽE JE VAŠE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO; (2) ŽE PŘEBÍRÁTE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY NÁKLADY SPOJENÉ S VEŠKERÝM NEZBYTNÝM SERVISEM NEBO OPRAVAMI JAKÉHOKOLI ZAŘÍZENÍ, KTERÉ POUŽÍVÁTE V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK; A (3) ŽE SPOLEČNOST MGA NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ŠKODY SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT NAŠE STRÁNKY, VČETNĚ SELHÁNÍ VÝKONU, CHYBY, OPOMENUTÍ, PŘERUŠENÍ, POČÍTAČOVÉHO VIRU NEBO SELHÁNÍ SÍTĚ NEBO INTERNETU NEBO TAKÉ VČETNĚ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, ODŠKODNĚNÍ, UŠLÝCH ZISKŮ A/NEBO ZTRÁT NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU, AŤ UŽ JE ÚDAJNÁ ODPOVĚDNOST ZALOŽENA NA SMLOUVĚ, DELIKTU, NEDBALOSTI, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO NA JAKÉMKOLI JINÉM ZÁKLADĚ, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST MGA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MGA ZA JAKÉKOLI NÁROKY SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO STRÁNKAMI ČÁSTKU DESET DOLARŮ. PROTOŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, MUSÍ BÝT ŠKODY SPOLEČNOSTI MGA, JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, AGENTŮ, POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A DODAVATELŮ V TAKOVÝCH JURISDIKCÍCH OMEZENY NA ROZSAH POVOLENÝ ZÁKONEM.

16. Prohlášení 

TYTO STRÁNKY POUŽÍVAJÍ COOKIES A MOHOU TAKÉ VYUŽÍVAT SLUŽEB POSKYTOVATELŮ TŘETÍCH STRAN, KTEŘÍ POUŽÍVAJÍ COOKIES V SOUVISLOSTI S JEJICH SLUŽBAMI. POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK VYJADŘUJETE SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM COOKIES NA JAKÉMKOLI ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÉM PRO PŘÍSTUP NA NAŠE STRÁNKY. OBSAH POSKYTOVANÝ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO V APLIKACI JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A „SE VŠEMI CHYBAMI“. SPOLEČNOST MGA NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI PROHLÁŠENÍ, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, POKUD JDE O POUŽÍVÁNÍ, DOSTUPNOST, PŘESNOST OBSAHU, VHODNOST NEBO VÝKON TĚCHTO STRÁNEK NEBO APLIKACE. JAKO UŽIVATEL PŘEBÍRÁTE VEŠKERÁ RIZIKA A ODPOVĚDNOSTI ZA POUŽÍVÁNÍ NEBO NEPOUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO APLIKACE A SPOLEČNOST MGA NEZARUČUJE, ŽE OBSAH, KTERÝ SE OBJEVUJE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO V APLIKACI, NA KTERÝ JE PŘÍSTUP NEBO KTERÝ LZE STÁHNOUT PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK NEBO APLIKACE, JE KOMPATIBILNÍ S VAŠÍM ZAŘÍZENÍM NEBO BEZ CHYB ČI VIRŮ. ŽÁDNÝ ZAMĚSTNANEC, AGENT NEBO ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI MGA NENÍ OPRÁVNĚN MĚNIT NEBO DOPLŇOVAT TUTO ZÁRUKU. S VÝHRADOU VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÉ ZÁRUKY A V ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÉHO ZÁKONA SE SPOLEČNOST MGA ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH DALŠÍCH ZÁRUK, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, S OHLEDEM NA TYTO STRÁNKY NEBO APLIKACI A JEJÍ OBSAH. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD NEBO OMEZENÍ DÉLKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

SPOLEČNOST MGA SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNIT NEBO ODSTRANIT OBSAH APLIKACE NEBO STRÁNEK, NEBO POZASTAVIT ČI UKONČIT VAŠE UŽÍVÁNÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM, A TO KDYKOLI A Z JAKÉHOKOLI DŮVODU, BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A SPOLEČNOST MGA NEBUDE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNÁ ZA MOŽNÉ DŮSLEDKY TÉTO AKCE.

17. Odškodnění

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ODŠKODNÍTE A ZBAVÍTE SPOLEČNOST MGA, JEJÍ ŘEDITELE, VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, ZAMĚSTNANCE, AGENTY A PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY, NÁKLADY A VÝDAJE, VČETNĚ POPLATKŮ ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, KTERÉ VZNIKNOU NEBO KTERÉ SOUVISEJÍ S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK NEBO PORUŠENÍM PODMÍNEK.

18. Ukončení

Tyto Podmínky zůstanou v platnosti, dokud nám neoznámíte, že si již nepřejete tyto Stránky používat, nebo dokud je nepřestanete používat. Bez ohledu na cokoli, co je v rozporu s těmito Podmínkami, strany rozumějí a souhlasí s tím, že všechny body těchto Podmínek, které mohou vyžadovat pokračující plnění, dodržování nebo účinnost po datu ukončení těchto Podmínek, přetrvávají i po ukončení těchto Podmínek a budou vynutitelné zúčastněnými stranami, včetně oddílů 2, 3, 8, 15, 16, 17 a 19. MGA může také tyto Podmínky kdykoli ukončit, může tak učinit okamžitě bez předchozího upozornění, a na základě toho vám může odepřít přístup na tyto Stránky nebo do Aplikace, pokud podle vlastního uvážení společnosti MGA nedodržíte jakékoli podmínky nebo ustanovení těchto Podmínek. Při jakémkoli ukončení těchto Podmínek vámi nebo společností MGA musíte neprodleně zničit veškeré materiály stažené nebo jinak získané z těchto Stránek, jakož i kopie těchto materiálů, ať už jsou vyrobeny na základě Podmínek nebo jinak.

19. Rozhodčí řízení; Volba práva a fóra; Elektronická komunikace

POKUD JDE O JAKÉKOLI STRÁNKY NESOUCÍ PEČEŤ BBBONLINE, JAKÝKOLI SPOR VZNIKLÝ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM JAKÝCHKOLI STRÁNEK MGA NEBO SOUVISEJÍCÍ S NIMI SE POSUZUJE V RÁMCI PROCESU ŘEŠENÍ SPORŮ, PO KTERÉM NÁSLEDUJE BETTER BUSINESS BUREAU, JAK JE PODROBNĚJI UVEDENO V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. V ROZSAHU POVOLENÉM PODLE PRAVIDEL BBB BUDOU NEVYŘEŠENÉ POHLEDÁVKY ROZHODOVÁNY ZÁVAZNÝM ROZHODČÍM ŘÍZENÍM V SOULADU S OBCHODNÍMI ROZHODČÍMI PRAVIDLY AMERICKÉHO ROZHODČÍHO SDRUŽENÍ, KTERÁ BUDOU VYSLECHNUTA A ROZHODNUTA JEDNÍM ROZHODCEM, KTERÝ BUDE SPOLEČNĚ VYBRÁN VÁMI A SPOLEČNOSTÍ MGA. JAKÝKOLI TAKOVÝ SPOR NEBO NÁROK BUDE ROZHODOVÁN INDIVIDUÁLNĚ A NEBUDE KONSOLIDOVÁN V ŽÁDNÉM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ S JAKÝMKOLI NÁROKEM NEBO SPOREM JINÉ STRANY. ARBITRÁŽ BUDE VEDENA V OKRESE LOS ANGELES V KALIFORNII A MOHOU BÝT PODÁNY ŽALOBY TÝKAJÍCÍ SE ROZSUDKU ROZHODCE (VČETNĚ ZÁPISU ROZHODNUTÍ O ROZHODČÍM NÁLEZU), KTERÉ PODLÉHAJÍ VÝLUČNĚ JURISDIKCI STÁTU A FEDERÁLNÍCH SOUDŮ NACHÁZEJÍCÍCH SE V OKRESE LOS ANGELES V KALIFORNII.

Všechny ostatní nároky se budou tyto Podmínky a jejich výklad řídit v souladu se zákony státu Kalifornie, USA, bez ohledu na kolizní normy. V případě jakýchkoli sporů vyplývajících nebo souvisejících s těmito Stránkami, Aplikací nebo Podmínkami, které mohou být předloženy soudu, se podrobujete výlučné osobní jurisdikci a soudům spadajícím do okresu Los Angeles v Kalifornii.

20. Oznámení a elektronická komunikace

Tyto Stránky jsou řízeny a provozovány společností MGA, 50 Presley Way, Crownhill Milton Keynes, MK8 0ES. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek nebo pokud chcete z jakéhokoli důvodu kontaktovat společnost MGA, naše telefonní číslo je 0800 521 558. Jakékoli připomínky nebo stížnosti týkající se těchto Stránek zašlete e-mailem nebo poštou na adresu místní kanceláře uvedené na straně s kontaktem. Jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů zasílejte na zakaznickyservis@mgae.com.

Když navštěvujete tyto Stránky nebo Aplikaci nebo nám zasíláte e-maily či textové zprávy, komunikujete s námi elektronicky. Udělujete nám souhlas, abychom s vámi komunikovali elektronicky. Budeme s vámi komunikovat e-mailem, textovou zprávou nebo zasláním oznámení na těchto Stránkách. Souhlasíte s tím, že veškeré dohody, oznámení, zveřejnění a jiná sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky, jako by taková komunikace byla písemná.

21. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost MGA se zavazuje chránit osobní údaje návštěvníků těchto Stránek. Informace o tom, jak jsou údaje shromažďovány, používány nebo zveřejňovány společností MGA v souvislosti s vaším používáním těchto Stránek, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

22. Žádné další dohody

Souhlasem s Podmínkami prohlašujete, že jste dosáhli plnoletosti ve svém bydlišti, nebo že jste ve vašem bydlišti plnoletí a že jste udělili společnosti MGA souhlas s umožněním používání těchto Stránek nebo Aplikace nezletilými osobami ve vaší péči. Ustanovení a podmínky těchto Podmínek představují úplnou dohodu mezi vámi a společností MGA týkající se použití aplikace nebo Stránek a nahrazují jakékoli předchozí dohody nebo ujednání, které nejsou zahrnuty do Podmínek. Tyto Podmínky jsou účinné ke dni účinnosti. Používáním těchto Stránek nebo aplikace po datu účinnosti potvrzujete přijetí těchto Podmínek po datu účinnosti.

23. Postoupení práv a povinností

Bez písemného souhlasu společnosti MGA nesmíte převést nebo postoupit svá práva ani delegovat žádné ze svých povinností podle těchto Podmínek.